Kalendarium

Pracownicze Ogrody Działkowe „Radość” w Złotym Stoku

KALENDARIUM

1970

15 kwietnia Dyrekcja Zakładów Górniczo-Chemicznych „Złoty Stok” wystąpiła z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o nieodpłatne przekazanie terenu pod budowę Pracowniczych Ogrodów Działkowych dla swoich pracowników.

Ogrody planowano założyć na gruntach rolnych ciągnących się po zachodniej stronie drogi do Kamieńca, od osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Radosnej do Kolonii Żeromskiego. Gruntami tymi dysponowały już od kilkunastu lat Zakłady Górniczo-Chemiczne oddając je w użytkowanie swoim pracownikom, którzy uprawiali na nich najczęściej ziemniaki.

Zakładowe dział inwestycji przygotował niezbędną dokumentacje do zagospodarowania terenu pod potrzeby Ogrodów oraz zajął się ogrodzeniem go i podzieleniem na działki.

1971

19 lutego Wojewódzki Zarząd Ogrodów Działkowych przekazał Zakładom Górniczo-Chemicznym teren pod budowę ogrodów działkowych, który otrzymał na ten cel z Prezydium Rady Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śl.
Teren ten podzielony został na 2 pola, drogą prowadzącą do cegielni. Pole nr 1 1eżące bliżej centrum miasta miało powierzchnię 4,021 ha, a pole nr 2 - 4,673 ha. Łącznie na obu polach wytyczono 162 działki o powierzchni około 500 m2 każda oraz teren pod plac zabaw i budowę świetlicy (na polu nr 1).

W maju i czerwcu Dział Administracyjny Zakładów przekazał działki, wytyczone już na gruncie ogrodzonym już siatką i zaoranym, 45 działkowcom. 42 z nich otrzymało działki na polu nr 1, a 3 na polu nr 2. (zobacz listę)

Od 17 czerwca Mieczysław Pietraszko zaczął pisać kronikę Ogrodu. (zobacz tutaj)

Na przełomie lipca i sierpnia spływająca z gór woda z powodu niedrożności rowów zalała znaczną część pola nr 1, w efekcie 13 osób zrezygnowało z działek na tym polu. Aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości, w rowie na tym polu, ułożono rury kamionkowe o średnicy 500 mm.

17 czerwca na Walnym Zgromadzeniu działkowcy wybrali pierwszy Zarząd Ogrodów. Jego przewodniczącym został Stefan Samburski.

Powstały Pracowniczy Ogród Działkowy podlegał Zarządowi Powiatowemu POD z siedzibą w Kłodzku, Zarządowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu i Krajowemu w Warszawie.

Na kilku działkach zostały zbudowane już pierwsze altany i studnie. W jesieni działkowicze posadzili 125 jabłoni, 44 grusze, 80 śliw, 60 wisni, 440 porzeczek i 130 agrestów. Sadzonki sprowadził Zarząd Ogrodów.

1972

23 marca na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowy Zarząd Ogrodów, którego przewodniczącym ponownie przewodniczącym Zarządu został Stefan Samburski. Wybrano też Komisje: Rewizyjną, Rozjemczą i Problemowo-Gospodarczą.

Po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Zarząd konkursu ogród nazwano „Radość”.

W połowie roku rozpoczęto budowę „Domu Działkowca”. Jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia wylano fundamentu i zaczęto murów piwnic, na których miał zostać ustawiony pawilon handlowy typu „Namysłów” zakupiony przez Zakład.

16 września po raz pierwszy obchodzono uroczyście „Dzień Działkowca” w Zakładowym Domu Kultury. Najlepsi działkowcy wyłonieni we współzawodnictwie ocenianym przez Komisję Fachowo-Kwalifikacyjną otrzymali nagrody. Zwyciężył w nim Mieczysław Pietraszko.

Tylko w niewielkim stopniu zagospodarowano pole nr 2. Z konieczności zasiano na nim grykę.

Na koniec roku na polu nr 1 było użytkowanych 55 działek, a na polu nr 2 tylko 13. Było już na nich 32 altanki. Do budowanego „Domu Działkowca” doprowadzono liczący 110 m rurociąg z wodą pitną. Zbudowaną też ubikację i drewnianą szopę gospodarczą.

1973

Na przełomie stycznia i lutego Zarząd zorganizował szkolenie działkowców, sprowadzając fachowych instruktorów od warzywnictwa i sadownictwa.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca wybrano Zarząd liczący aż 10 członków aby mógł zrealizować bardzo ambitny plan działania. Prezesem został ponownie Stefan Samburski, jego z-cą Stanisław Bania, Sekretarzem – Mieczysław Pietraszko, a Skarbnikiem Jan Charlęża.
Uchwalono też składkę w wysokości 15 gr. za 1 m².

Trwają prace przy budowie alejek. Po zebraniu wierzchniej warstwy ziemi i ułożeniu krawężników, sypie się kamień i tzw. „posypkę” przywieziona z miejscowego kamieniołomu. Na słupkach umocowanych w krawężnikach, każdy z działkowiczów zawiesza metalową siatkę. Na działkach powstają nowe altanki i prowadzące do nich dróżki najczęściej utwardzone.

Kontynuowane są prace przy budowie Domu Działkowca. Zarząd planuje już oświetlić aleje i doprowadzić wodę przemysłową z Zakładu do każdej działki.

Działkowców wspomaga w dużym stopniu ich macierzysty zakład pracy. za pomocą sprzętu (spychacz, samochody ciężarowe do przewozu kamienia, maszyny budowlane) i materiałów. W „czynie społecznym” pracują na jego terenie także pracownicy oddziałów produkcyjnych i pomocniczych. Najwięcej z Oddziału Przeróbki Mechanicznej (kierowanego przez Stefana Samburskiego) i Oddziału Pigmentów (kierowanego przez Stanisława Banię).

We współzawodnictwie pomiędzy ogrodami POD „Radość” zajmuje pierwsze miejsce na terenie działania Powiatowego Zarządu POD obejmującego powiaty: Bystrzycki, Kłodzki Nowo Rudzki i Ząbkowicki.

W konkursie na terenie naszego ogrodu za najlepsze zostały uznane działki:
Zygmunta Borowca, Stefana Samburskiego, Mieczysława Pietraszki, Zygmunta Lachowskiego i Jana Charlęży.

1974

20 lipca zostaje uroczyście otwarty „Dom Działkowca” o powierzchni 375 m2.
Służy on nie tylko działkowiczom ale też wynajmowany jest odpłatnie na organizację wesel.

Trwają jeszcze prace przy budowie placu zabaw.

14 września działkowicze bawią się z okazji „Dni Działkowca” już we własnej świetlicy.

We współzawodnictwie nasz ogród zdobywa znowu I-wsz miejsce na terenie Zarzadu Powiatowego
i III miejsce w województwie.

Na konie roku w POD „Radość” było 79 działkowiczów, na których znajdowało się 49 altanek o łącznej powierzchni 496 m2, 19 studni , 977 drzew owocowych i 2333 krzewów.
Działkowicze w „czynie społęcznym” przepracowali 6123 roboczogodziny.
Ogród otrzymał w formie dotacji: 30 tys zł od Zarządu Oddziału Związku Zawodowego Chemików, 30 tys. zł od Zarządu Wojewódzkiego POD i 60 tys. zł od Dyrekcji Zakładów, a także wiele materiałów budowlanych.

1975

W połowie roku zlikwidowane zostały Zarządy Powiatowe POD. Nasz ogrów został podporządkowany Zarządowi Wojewódzkiemu w Wałbrzychu, Jego członkiem został Mieczysław Pietraszko.

Zakończone zostały prace na placu zabaw dla dzieci. |Z tego najlepiej urządzonego placu w mieście korzystają dzieci wszystkich jego mieszkańców.

W jesieni rozpoczęto budowę sieci elektrycznej i wodnej. Koszty zakup[u materiałów pokryto środkami własnymi i dotacją otrzymaną z Zakładu (70 tys. zł) i Rady Pracowniczej (13 tys. zł).

W ciągu tego roku zbudowano 4 altanki i posadzono prawie 200 drzew owocowych.

1976

Zakończono zagospodarowanie placu zabaw wykonaniem brodzika dla dzieci. Plac zabaw dla dzieci udostępniony został wszystkim mieszkańcom miasta.

Kosztem pomieszczeń biurowych zwiększono zaplecze kuchenne w „Domu Działkowca”.
W kuchni zbudowano murowany piec gastronomiczny, zainstalowano duże zlewozmywaki i ułożono na podłodze płytki ceramiczne.

Zakończono instalację oświetlenia alei ogrodu.

Wojewódzka Komisja Współzawodnictwa przyznała naszemu ogrodowi I – wsze miejsce w województwie. Proporzec, puchar przechodni i nagrodę pieniężną (5.000 zł) wręczono zarządowi naszego ogrodu na uroczystym Plenum Zarządu Wojewódzkiego, które odbyło się w dniu 18 września w naszym Domu Działkowca.

Kuchnię ze świetlicą wynajmowano różnym organizacjom społecznym, a odpłatnie osobom prywatnym na organizację uroczystości weselnych.

1977

Na posiedzeniu w dniu 27 marca Zarząd podjął decyzje o rezygnacji z zagospodarowania pola nr 2, ze względu na brak chętnych o obejmowania na nim działek.

We współzawodnictwie wojewódzkim ogród nasz zajął II-gie mijesce.

W sierpniu staraniem Zarządu przy współpracy z PKPS zorganizowano w Domu Działkowca 2 14-to dniowe turnusy tzw. „małych wczasów” dla 50 emerytów i rencistów. Na ten cel nasz ogród otrzymał z Wojewódzkiego Związków POD dotacje w wysokości 20.000 zł, za którą kupiono pościel.

Wykonana na koniec roku inwentaryzacja wykazała, ze na terenie ogrodu istnieje 84 działki, na których zbudowano już 62 altanki oraz posadzono 1580 drzew owocowych i 2614 krzewów. Na 74 działkach znajduje się krany z wodą do podlewania roślin. Plac rekreacyjny-wypoczynkowy, wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci i ławki, posiada powierzchnię 1320 m2 .

1978

Zarząd wystąpił do Naczelnika UMiG w Złotym Stoku z wnioskiem o przejecie działek leżących za zachodnią granicą zagospodarowanego już całkowicie Pola nr 1, w celu powiększenia ogrodu, zgłaszając jednocześnie gotowość do rezygnacji z Pola nr 2.

21 maja członkowie naszego Ogrodu w „czynie społecznym” pogłębili rów przydrożny na odcinku od Przedszkola do bramy Ogrodu i ułożyli w nim kamionkowe rury kanalizacyjne. W ten sposób przygotowali teren pod przyszły chodnik.

POD „Radość” znowu zajął II-miejsce województwie we współzawodnictwie ogrodów działkowych.

Do Domu Działkowca zakupiono 50 tapczanów z kompletem pościeli do nich. Otynkowano i pomalowano pomieszczenia piwnic pod Domem Działkowca, przeznaczając je na magazyny, kotłownię i warsztat.

1979

Od początku wiosny działkowicze rozpoczęli prace przy budowie chodnika od Przedszkola do bramy głównej Ogrodu oraz parkingu przy tej bramie. Ogrodzenie z siatki na betonowych słupach wzdłuż ulicy 1 Maja, ąz dobramy nr 2 działkowicze zamieniają na ogrodzenie segmentowe mocowane na betonowym cokole.

Po raz trzeci ogród zajmuje II-gie miejsce w konkursie wojewódzkim.

W kuchni zainstalowano podgrzewacz wody.

1980

Na posiedzeniu w dniu 21 marca Zarząd podjął decyzję o wykonaniu ściany murowanej Domu Działkowca od strony południowej. Powiększając w ten sposób (o szerokość tarasu) świetlicę i zastępując nią ścianę drewnianą ulegającą szybko niszczeniu pod wpływem wilgoci.

Za 36,000 zł zakupiono sprzęt muzyczny i nagłaśniający salę świetlicy.

We współzawodnictwie ogrodów działkowych nasz ogród zajął III-cie miejsce w kraju.

Ogród powiększono o od strony zachodniej o teren, na którym wytyczono 14 nowych działek, które przekazano nowym działkowiczom. Ogólna ilość działek na terenie ogrodu wzrosła do 96.

Do nowych działek wydłużono aleje i doprowadzono wodę. Na nowej granicy Ogrodu ułożono kanał z rur kamionkowych o średnicy 500 mm i długości 160 m, zakrywając rów wodny i wykonano nowe ogrodzenie.

Drogę do bramy nr 2 pokryto asfaltem i ustawiono wzdłuż niej 4 lampy.

Zbudowano ogrodzenie segmentowe na betonowym cokole, długości 60 m, wzdłuż południowej granicy Ogrodu.

1981

Z powodu trudności w zakupie artykułów żywnościowych, w tym roku w Domu Działkowca nie zorganizowano po raz pierwszy spotkania dla dzieci przy noworocznej choince i skromniej niż w latach ubiegłych obchodzono Dzień Kobiet.

Likwidacja Centralnej Rady Związków Zawodowych pozbawiła ogrody działkowe bogatego i wpływowego mecenasa. Ustawą Sejmową nadano osobowość prawną i władzę nad wszystkimi ogrodami działkowymi w Polsce. Dla naszego ogrody, który był ogrodem przyzakładowym, zmiany te nie były korzystne bo ograniczały prawne możliwości udzielania nam pomocy finansowej przez zakład.

Zakąłdy Tworzyw i Farb starają się przejąć od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Błotnicy działki rolne o nr 20, 21, 22 i 37 leżące po zachodniej stronie Pola nr 1, na potrzby naszego Ogrodu.

W tym roku nasz ogród zajął w wojewódzkim współzawodnictwie I-wsze miejsce wśród ogrodów o powierzchni do 10 ha. Wręczenie pucharu, dyplomu i nagrody w wyskości 10.000 zł odbyło się podczas Plenum Wojewódzkiego Zarządu POD, które odbyło się w naszym Domu Działkowca.

Nie udało się zorganizować w tym roku Zabawy Sylwestrowej w Domu Działkowca z powodu ogłoszenia w dniu 13 grudnia stanu wojennego w Polsce.

1982

W dniu 18 lutego Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu zatwierdziło plan realizacyjny na urządzenie ogrodów działkowych w Złotym Stoku opracowany przez Dział Rozwoju Zakładów Tworzyw i Farb. Na terenie objętym tym planem, przylegającym od zachodu do Pola nr 1 naszego Ogrodu, można było utworzyć 195 nowych działek. Teren tern nazwano „Polem Zachodnim”.

Pole nr 2 ZTiF przekazały miastu pod planowaną budowę na jego terenie osiedla domków jednorodzinnych. Ogrodzenie tego pola zostało zdemontowane i przekazane Zarządowi naszego Ogrodu. W znacznej części wykorzystano je do ogrodzenia Pola Zachodniego.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęło się zagospodarowywanie Pola Zachodniego. Po zaoraniu i wyrównaniu terenu spychaczem rozpoczęły się prace nad przedłużeniem alei istniejących na Polu nr 1, Układa się w nich sieć wodną i kanalizacyjną. Pierwszych 23 nowych działkowców układa wzdłuż alei południowej krawężniki i montuje ogrodzenie.

Ogród nasz ponownie zajął I-wsze miejsce w województwie, za co otrzymał nagrodę w wsykości 15.000 zł.

Na koniec roku Ogród nasz posiadał 116 członków.

1983

Ogród nasz po raz trzeci z rzędu zdobył I-wswze miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie ogrodów działkowych o powierzchni do 10 ha.

Na Polu Zachodnim wykonano ogrodzenie segmentowe na betonowym cokole od strony południowej. Zakończono układanie rur wodociągowych i sączków kanalizacyjnych na alei południowej i alei poprzecznej do niej.

Do kuchni zakupiono szafę chłodniczą i patelnie elektryczną.

1984

24 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze. Prezesem został wybrany ponownie Stefan Samburski, jego zastępcą Kazimierz Wantoła, sekretarzem Krystyna Krynicka, a skarbnikiem Wiesław Młynarczyk.

We współzawodnictwie ogrodów działkowych nasz Ogród zajął kolejny raz pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim i wysokie III- cie wśród najlepszych ogrodów w kraju.

1985

29 września w naszym Domu Działkowca odbyło się wyjazdowe Plenum Zarządu Wojewódzkiego Pracowniczych Ogrodów Działkowych, na którym wręczono puchary, dyplomy i nagrody dla najlepszych ogrodów w województwie.

1986

Rozpoczęły się prace przy budowie zaplecza z pokojami noclegowymi dla Domu Działkowca.

Znowu nasz Ogród zajął pierwsze miejsce w województwie.

1987

Trwają nadal intensywne prace przy budowie zaplecza noclegowego. Rozpoczęto też prace przy przebudowie świetlicy mające na celu zwiększenie jej wysokości do 5m (podniesienie jej dachu) i zastąpieniu drewnianej ścian północnej ścianą murowaną.

Niestety ilość działkowców już nie wzrasta, jest ich na koniec roku 130. Wprawdzie przybywają nowi ale najczęściej na miejsce tych, któzy z naszego Ogrodu odchodzą.

1988

Na Walnym Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborczym. Prezesem został wybrany ponownie Stefan Samburski, jego zastępcą Kazimierz Wantoła, sekretarzem Krystyna Krynicka, a skarbnikiem Jan Chralężą.

Uroczystość z okazji Dnia Działkowca w dniu 1 października odbyła się już w podwyższonej i powiększonej i pięknie wykończonej świetlicy. Może się w niej teraz bawić 200 osób.

1989

Nas Polu Zachodnim wykonano sieć elektryczną i zakończono prace przy budowie sieci wodociągowej i odwadniającej.

Dla zmniejszenia niedoborów wody w sieci wodociągowej ogrodu zbudowano hydrofornię ze zbiornikiem naporowym oraz staw, z którego będzie można wtłaczać wodę do istniejącej naq terenie Ogrodu sieci wodnej służącej do podlewania roślin.

23 września odbyły się w naszym Ogrodzie Dożynki Wojewódzkie, na które przybyło 120 gości.

1990

Zakończono budowę ogrodzenia na Polu Zachodnim.

Działkowicz z naszego Ogrodu Boleslłw Motyka zdobył III nagrodę w wojewódzkim konkursie na najlepiej zagospodarowaną działkę.

ciąg dalszy w przygotowaniu.