Ustalenia Walnego Zebrania z 22 lipca 2016 r.

22 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzje o przyłączeniu naszych działek do sieci miejskiej wody i płatny jej pobór , na ten moment w postaci opłaty ryczałtowej do końca tego roku kalendarzowego tj. okresu poboru wody - 30.10.2016.
Przyjęto opłatę w wysokości 0,60 zł od m2 działki.

Wyliczenie zostało przyjęte na podstawie wskazanych założeń przez Zarząd ( zużycie dzienne wody, ilości dni podlewania w miesiącu. ilości miesięcy używania wody na działach ( 1.04 do 30.10 - 7 m-cy ), cenie za 1 m 3 wody oraz ilości działek ).
Przykładowe wyliczenie: działka 400 m2 x 0,60 zł/ m2 = 240 zł/ sezon ( 7 m-cy) = 34,29 zł / miesięcznie.

W związku ze stosowanym przez dostarczyciela wody Wod-Kan okresem rozliczeniowym wszyscy działkowcy winni wnieść opłatę miesięczna za wodę do ostatniego dnia bieżącego m-ca poboru wody począwszy od 1 sierpnia br..
Przy pierwszej wpłacie ryczałtowej należy doliczyć opłatę za wykonanie przyłącza wodociągi miejskie -rurociąg przemysłowy po równo w wysokości 20 złotych od każdej działki.
Środki finansowe wpływające za tę otrzymaną usługę będą gromadzone na osobnym koncie i rok rocznie rozliczane.

Propozycja Zarządu dot. udokumentowania posiadanego "dzikiego akwenu wody" i wystawienie o jego prawo użytkowania , a w dalszej kolejności wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje na jego dalszą adaptacje nie znalazła zupełnie zainteresowania u uczestników zebrania . Nie akceptowani ani pomysłu ani tym bardziej ewentualnego własnego udziału przy realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem środków i nie możliwością realizowania go przez zewnętrzne podmioty.

W roku następnym członkowie Stowarzyszenia rozpatrzą wniosek Zarządu zamontowania na działkach liczników mierzących pobór wody i opłaty wg jego wskazań na podstawie przygotowanego Regulaminu i umowy indywidualnej stanowiącej integralną cześć niniejszego regulaminu, która będzie zawierana z każdym działkowcem indywidualnie.

Zgodnie z wnioskiem członków Stowarzyszenia Zarząd powoła komisję w celu sprawdzenia "dzikich przyłączy" do dotychczasowego rurociągu ogrodów , z których korzystali działkowcy i mieszkańcy miasta w ramach bezpłatnej dostawy wody przemysłowej. Począwszy od momentu dostarczania wody płatnej te podłączenia muszę zostać zlikwidowane. Data powołania komisji jest warunkowana terminem możliwości wypożyczenia specjalistycznego sprzętu do badania takich łączy.