Informacja dotycząca dostawy wody z Kopalni Złota dla ogrodów działkowych

Informacja
dotycząca dostawy wody z Kopalni Złota dla ogrodów działkowych 2016/2017

W związku z brakiem w ostatnich latach wody otrzymywanej z Kopalni Złota do ogrodów działkowych Zarząd Stowarzyszenia ROD Radość stojąc na stanowisku, że jest to najważniejsza potrzeba dla istnienia działek i prawidłowego ich funkcjonowania wzięło na siebie ogromny ciężar decyzji inwestycji w obrębie sieci wodnej.
To duże przedsięwzięcie inwestycyjne, organizacyjne i finansowe, ale konieczne.
Przystąpiliśmy do realizacji tego zadania realizując go wg ustalonego harmonogramu i etapami.
W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na realizację tego ważnego przedsięwzięcia Zarząd postanowił zwrócić się do wszystkich Działkowców o jednorazową wpłatę na rzecz realizacji tego zadania w wysokości 30 złotych od działki oraz wystąpił do pozostałych odbiorców bezpłatnej wody za pośrednictwem ogrodów działkowych , ale bez prawnego zalegalizowania tego faktu -ulic Radosna i 3 Maja.
Środki z tych wpłat są księgowane na specjalne konto wg wskazania członów Stowarzyszenia , by wykorzystane zostały tylko dla odtworzenia sieci przesyłowej wody na terenie działek i mogły być rozliczone wg kierunków wydatkowania.

TERMIN WPŁAT MINĄŁ 15 LISTOPADA 2016 r

Mimo braku środków na ten cel ,bo niestety nie wszyscy adresaci naszej prośby dokonali stosownych wpłat do dnia dzisiejszego Zarząd podjął już ważną decyzję dla realizacji tego zamierzenia .
W roku 2016 po konsultacjach z Prezesem Spółki Wod- Kan zostało przebudowane przyłącze wody dostarczanej z Kopalni Złota z pominięciem byłego Zakładu Tworzyw i Farb do studzienki przesyłowej co spowodowało zwiększenie ciśnienia wody ułatwiającego jej przekazywanie na działki
Dokonano równocześnie koniecznego przeglądu wszystkich studzienek na terenie działek i już wiemy ,że ich stan techniczny jest fatalny i konieczny jest ich remont oraz wymiana części urządzeń w celu umożliwienia sprawnego przesyłania wody po terenie działek .

Zarząd będzie realizować to konieczne priorytetowe zadanie w roku bieżącym 2017.

Istotnym jest jednak fakt - dla innym wskazanych odbiorcom ulic Radosna i 3 Maja, że jeżeli nie zechcą oni partycypować w kosztach bieżących koniecznych prac remontowych i konserwacji urządzeń przesyłowych w kwocie jak wskazaliśmy w przesłanych do każdego imiennie piśmie uniemożliwimy im - w dostępnym nam sposób - dostawę wody za naszym pośrednictwem .
Mamy na to przyzwolenie naszych Działkowców ,którzy do chwili obecnej nie akceptują tego stanu rzeczy.
Ale współuczestnictwo w kosztach odtworzenia sieci i jej konserwacji da Zarządowi rękojmie do wypracowania takiej formy porozumienia, by dotychczasowi użytkownicy zgodnie zaspakajali swoje potrzeby.

Złoty Stok, Luty 2017 r Prezes Zarządu ROD Radość Teresa Hencel