Uchwały Walnego Zgromadzenia 20 kwietnia 2018

Informacja o przyjętych uchwałach
Walnego Zebrania Stowarzyszenia ROD „ Radość”
w Złotym Stoku.

Zebranie odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018r w II terminie i podjęte uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych.
Przyjęto następujące uchwały:

 • 1/2018 Przyjęcia sprawozdania zarządu za rok 2017
 • 2/2018 udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD za 2017 r.
 • 3/2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia ROD „Radość” za 2017 r.
 • 4/2018 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 roku.
 • 5/2018 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej za 2017 roku.
 • 6/2018 planu pracy Zarządu na 2018 rok
 • 7/2018 opłaty ogrodowej w roku 2018 (pozostaje 0,34 zł za 1 m2 działki)
 • 8/2018 wysokości opłaty energetycznej w roku 2018:
  Opłata energetyczna:
  - za obsługę i konserwację sieci elektrycznej 10 zł od działki podłączonej do sieci elektrycznej ogrodowej,
  - pokrycie strat energii elektrycznej za 2017 rok 10,50 zł od działki podłączonej do sieci elektrycznej
  Łączna opłata 20,50 zł od działki podłączonej do sieci.
  Opłaty należy wnosić do 30.czerwca 2018.
  Zobowiązano zarząd do bezzwłocznego zaprzestania podawania energii elektr. na działkę w przypadku zwłoki w w opłatach za zużytą energię elektryczną.
  Ponowne podłączenie energii po dokonaniu wpłat zaległości z odsetkami karnymi i kosztem ponownego podłączenia w wysokości 120 zł
 • 9/2018 wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu w roku 2018r. (pozostaje 10zł od działki)
 • 10/2018 ustalenia ilości godzin i wysokości ekwiwalentu za pracę na rzecz ogrodu ponoszone przez działkowicza w 2018 roku
  Uchwalona na rok 2018 ilość godzin pracy użytecznej na rzecz ogrodu wynosi 4 godziny.
  Wprowadzono tylko odpłatność za godziny na rzecz ogrodu w wysokości płacy minimalnej wynikającej z ustawy o najniższej płacy.
  W 2018 r. minimalna płaca to 13,70 zł/za godzinę.
  Opłatę 4 x 13,70zł =54,80 zł należy wnosić do 30 czerwca danego roku.
  (Zlikwidowano odrabianie godzin i zwolnień z tego obowiązku)
 • 11/2018 wysokości opłaty inwestycyjnej i wpisowego. (pozostaje bez zmian):
  Dla nowo przyjmowanych członków :
  - opłata inwestycyjna wynosi 300 zł,
  - wpisowe wynosi 150 zł
 • 12/2018 Przyznania nagród pieniężnych dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.